Οι Αξίες μας

Οι βασικές Αξίες της Perrigo  καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούμε μεταξύ μας, καθώς και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες σύμφωνα με τους 5 πυλώνες μας.

Οι Αξίες μας είναι:

Σεβασμός
Δείχνουμε την Αξία που έχουμε μεταξύ μας.
  • Δραστηριοποιούμαστε  με σεβασμό προς τους συναδέλφους μας και προς όλα τα άτομα με τα οποία αλληλοεπιδρούμε.
  • Επικοινωνούμε ανοιχτά και ειλικρινά και αντιμετωπίζουμε τις διαφορές μας επαγγελματικά.
  • Δίνουμε έμφαση στην ομαδική εργασία, εκτιμούμε τη συνεισφορά κάθε ατόμου και συνεργαζόμαστε με εμπιστοσύνη.

Ακεραιότητα
Πράττουμε το Σωστό.
  • Είμαστε αφοσιωμένοι στη διεξαγωγή των εργασιών μας με ατομική και οργανωτική ακεραιότητα.
  • Συμμορφωνόμαστε με το νόμο και αποφεύγουμε τις συγκρούσεις συμφερόντων.
  • Είμαστε αξιόπιστοι, ειλικρινείς και αξιόπιστοι στις συναλλαγές μας.

Yπευθυνότητα
Είμαστε Υπεύθυνοι για τις πράξεις μας.
  • Αναλαμβάνουμε προσωπική ευθύνη για όλα όσα πράττουμε και οδηγούμε με παράδειγμα.
  • Αντιμετωπίζουμε τη φήμη της Εταιρείας ως δική μας και κάνουμε σοφή χρήση του χρόνου μας και των πόρων της Εταιρείας.
  • Αναλαμβάνουμε την ευθύνη να αποδίδουμε τα μέγιστα πετυχαίνοντας τους Εταιρικούς και προσωπικούς μας στόχους.
  • Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια κουλτούρα κοινής ευθύνης που προωθεί ένα ασφαλές, υγιές και υψηλής απόδοσης ανθρώπινο δυναμικό.

HEALTH TOOLS